VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ing. Zuzany Kejíkové, IČO 883 58 071

Sídlem Bieblova 2951/7, 70200, Ostrava,

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Prodávajícím a poskytovatelem elektronických produktů a služeb je pro účely těchto obchodních podmínek Ing. Zuzana Kejíková, IČO: 883 58 071, Bieblova 2951/7, 70 200, Ostrava, Česká republika, telefon: (+420) 603 229 148, e-mail: info@zuzanakejikova.cz (dále jen „prodávající/poskytovatel“).

1.2 Prodávající je výhradním distributorem zboží, elektronických produktů, živých akcí a služeb dostupných na webu https://www.zuzanakejikova.cz (dále také jen „produkt“).

1.3 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím/poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující/uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

2. Informace o produktu 

2.1 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2 Předmětem smlouvy jsou práva uživatele k přístupu elektronických produktů provozovatele, nebo poskytnutí konkrétního produktu formou elektronického odkazu nebo poskytnutí účasti na kurzu (on-line nebo živě). Tento obsah je dostupný buď formou členství (pravidelný měsíční členský poplatek), online kurzu (jednorázová platba s přístupem k obsahu na určenou dobu), ebooku (jednorázová platba s možností obsah stáhnout) nebo webináře (jednorázová platba s přístupem k obsahu na určenou dobu). Předmětem smlouvy mohou být také živé kurzy, akce a prodej dalšího zboží, které jsou volně k zakoupení na webových stránkách Poskytovatele. 

2.3 O jaký typ obsahu se jedná, je vždy uvedeno a přesně specifikováno v elektronickém objednávkovém formuláři na webové stránce Poskytovatele.

2.4 Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

3.1 Produkty nabízené poskytovatelem jsou jeho autorským dílem a duševním vlastnictvím. Je zakázáno bez souhlasu autora jakékoliv šíření díla nebo poskytování třetím osobám. 

3.2 Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení produktů. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení.

 

4. Odpovědnost poskytovatele

4.1 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou závislé pouze na jednání a vůli kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. 

4.2 V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k tematice produktů.

4.3 Prodávající je odpovědný za obsah webových stránek. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

5. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.zuzanakejikova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.zuzanakejikova.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. 

5.2 Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.zuzanakejikova.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

5.3 Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. 

5.4 Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1 Ve shrnutí objednávky je uvedena konečná cena zboží. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

6.2 Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží a je kupujícímu zaslána automaticky elektronickou formou po úhradě kupní ceny.

 

7. Způsob a forma platby

7.1 Způsob platby: 
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2 Možnosti plateb:
Bankovním převodem na korunový účet prodávající
Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
7.3 Forma platby: 
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

7.4 Bonusy: 
Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://www.zuzanakejikova.cz), budou zaslány emailem spolu s produktem, po uhrazení částky.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Prodávající ručí za spokojenost kupujícího/uživatele s produktem a garancí vrácení peněz do 14 dnů od koupě produktu. 

8.2 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

8.3 V případě živých kurzů, pokud se rozhodne kupující, že se nechce živého kurzu účastnit, musí poskytovatele o této skutečnosti informovat nejméně 7 dní před datem konání živého kurzu. Pokud Kupující sdělí poskytovateli svoji neúčast v termínu kratším než 7 dní před konáním živého kurzu, je stanovena cena za storno ve výši 100 % kupní ceny. Uživatel má možnost účast na živém kurzu přeprodat či darovat třetí osobě. 

8.4 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

8.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@zuzanakejikova.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

8.7 Důsledky odstoupení od smlouvy

a. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

b. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

8.8 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

9. Práva a povinnosti poskytovatele
9.1 Poskytovatel má povinnost nastavit uživateli přístupová práva k objednanému online produktu do 3 pracovních dnů po obdržení kupní ceny od uživatele na svůj účet. Materiály kurzu mohou být zveřejňovány postupně.

9.2 Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup uživatele k online produktům, jestliže uživatel poruší jakoukoliv ze svých povinností stanovených v obchodních podmínkách.

9.3 Poskytovatel bude přiměřeně informovat formou reklamních sdělení uživatele o svých dalších službách, a to s využitím emailové adresy uživatele, přičemž Uživatel s tímto vyslovuje souhlas. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení bezprostředně poté, co mu uživatel oznámí emailovou zprávou, že si zasílání těchto sdělení nepřeje a od jejich zasílání se odhlašuje.

9.4 Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění veškerých technických problémů na jeho straně. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

10.Ochrana osobních údajů

10.1 Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat uživatele, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které uživatel zadává v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

10.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech uživatele jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

10.3 Na požádání poskytovatel podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje jsou zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a jejich aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je poskytovatel opraví.

10.4 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.zuzanakejikova.cz/ochrana-udaju.

11.Závěrečná ustanovení

11.1 Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2 Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým uživatelé aplikují jeho rady v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Ustanovení § 2950 občanského zákoníku proto na právní vztahy poskytovatele a uživatele nedopadá.

11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

11.4 Znění kupní smlouvy má přednost před obchodními podmínkami. Poskytovatel s uživatelem může v kupní smlouvě sjednat odchylná ujednání od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

11.5 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.6 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

a. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

b. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

11.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.zuzanakejikova.cz a je označena datem účinnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.8 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 02.09.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.zuzanakejikova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem.